Footing 2007: Preisch - Rodemack:  (21.10.2007)

matt Visite vum Schlass an vun der Kapell zu Preisch, an vum Kreidergaart zu Roudemacher.

...
 

Photos: J.-L. Franck


Back to Homepage